I
 
nn Tiedotteet
nn Yhdistys
nn Rekisteriseloste
nn Linkit

Performance urheilujuomat
 
Yhteystiedot

Seuran virallinen nimi: Finnish Marathon Runners ry.
Yhdistysrekisterinumero: 198.991
Y-tunnus: 3065488-1
Seuran nimen lyhennös: FMR (Käytä lyhennettä ilmoittautuessasi kotimaan kilpailuihin. Ulkomailla puolestaan muotoa Finnish Marathon Runners)
Seuran jäsenyydet: SUL (Suomen Urheiluliitto), SAUL (Suomen Aikuisurheiluliitto, entinen SVU)
Perustettu: 06.08.2008
Pankkiyhteys: FI11 5507 0620 0157 73    BIC: OKOYFIHH  
Sähköpostiosoite: maraton [ät] tossu.com

Puheenjohtaja, yleiset asiat
Janne Klasila
Soikallionkatu 7
21110 Naantali
040-5959563
 

Yhdistyksen säännöt

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Finnish Marathon Runners ry ja sen kotipaikka on Kaarina.

2§ Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kuntourheilua ja levittää kuntourheilun harrastusta, kohottaa jäsentensä fyysistä kuntoa ja terveyttä sekä herättää heissä oikeaa urheiluhenkeä ja pysyvää harrastusta kuntourheiluun. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi: 
- järjestää harjoitus- ja valmennustilaisuuksia 
- antaa tietopuolista opetusta 
- toimeenpanna kilpailuja 
- hankkia tarvittavia välineitä yhdistyksen käyttöön 
- ylläpitää omia internetsivuja 
- vaikuttaa liikunta- , terveyskasvatus- sekä liikuntapaikkasuunnitteluun
- järjestää yhdistyksen tarkoitukseen liittyviä matkoja jäsenilleen 
- osallistua jäsentensä välittömiin kilpailukustannuksiin

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi, hankittuaan tarvittaessa asianomaisen luvan: toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia, omistaa toimintansa kannalta tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta, myydä mainostilaa ja solmia sponsorisopimuksia, harjoittaa anniskelutoimintaa järjestämiensä tilaisuuksien yhteydessä sekä tehdä pienimuotoista talkootyötä.

3§ Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. 
Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. 
Varsinaiset ja kannattajajäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. 
Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

4§ Jäsenen oikeudet

Yhdistyksen kokouksessa on kullakin jäsenmaksun suorittaneella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

5§ Jäsenmaksut

Kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä ei ole liittymismaksua eikä jäsenmaksuvelvollisuutta. Varsinaisten jäsenten liittymis- ja jäsenmaksun suuruuden sekä kannattajajäsenten liittymis- ja kannattajajäsenmaksun suuruuden päättää hallitus. 


6§ Jäsenen eroaminen 

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

7§ Jäsenen erottaminen 

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistyksen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai enää täytä laissa tai säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

8§ Hallitus

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja vähintään kaksi enintään neljä jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja keskuudestaan tai ulkopuoleltaan rahastonhoitajan, sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksen toimikausi on valintakokousten välinen aika. 

9§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja muu hallituksen jäsen, kukin yksin. 

10§ Tilikausi 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

11§ Tilintarkastus 

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille tai toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen sitä kokousta, jossa tilinpäätös vahvistetaan. Tilintarkastajien tai toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kyseistä kokousta hallitukselle.

12§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain yhden varsinaisen kokouksen.
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
1. kokouksen avaus 
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien tai toiminnantarkastajien lausunto 
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio 
8. valitaan hallitus 8 §:n mukaan 
9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa tai yksi tai kaksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastajaa tarkastamaan kuluvan tilikauden tilejä 
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

13§ Päätöksentekojärjestys 

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. 
Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

14§ Ylimääräinen kokous 

Ylimääräinen kokous pidetään kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. 
Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

15§ Kokouskutsutapa

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 14 päivää ennen kokousta
- yhdistyksen kotisivuilla.

16§ Sääntöjen muuttaminen 

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. 
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

17§ Yhdistyksen purkaminen 

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. 
Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta. 

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

 
Haluatko mainoksesi sivustollemme?

Sivuillamme vierailee lähes 50 000 eri kävijää vuodessa ja sivulatauksia tapahtuu peräti 0,5 miljoonaa.
Ota yhteyttä:
maraton [ät] tossu.com

 
Webhotellit ja domainrekisteröinnit